Projekbeskrivelse

Amager Hospital, Region Hovedstaden

Omlægning og udvidelse af vej- og parkeringsanlæg på Amager Hospital.

Adresse: Italiensvej 1, 2300 København S
Ingeniør: MW Arkitekter
Landskabsarkitekt: Ingen – Rådgivning af Anlægsgartner Gottlieb A/S
Sikkerhedskoordinator for bygherre: Anlægsgartner Gottlieb A/S. Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.
Årstal: 2013-2014

Entreprisesum: 3 mil.

Projektbeskrivelse:

Jord, rydning og bærelagsarbejde
• Afrømning og bortkørsel af eksisterende asfaltbelægning på ca. 4000 m2.
• Fjernelse af slagger jord og øvrigt forurenet jord fra området.
• Udlægning af geonet for stabilisering af bærelagsopbygningen, da underliggende jordlag var bløde.
• Rydning og nedbrydning af eksisterende lyskasser. Lyskasser blev op muret og fugtsikret efter lukning.

Belægning og kantsten
• Belægningsarealerne er alle afgrænset af fortovskantsten 9/12, ca. 300 meter.
• Afvanding af alle sf-stens arealer til beton u-render, tilkoblet 315 af sandfangs brønde.
• Graderafretning af vej og parkeringsplads.
• Maskinlægning af 8 cm sf-sten i grå med opmærket p-båse i sort sf-sten.
• Montering af færdselstavler og skilte.
• Ledelinjer og opmærksomhedsfelter er monteret i nyt fortov. Ca. 150 meter.

Kloakarbejde
• 300 meter ny regn- og spildevands ledning med tilhørende brønde.
• Etablering af syre neutralisator til hospitals kemikalier.
• Etablering af 6 nedløbsbrønde.

Plantning
• Ny bøgehæk langs parkeringspladser.